Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG

Danh sách đăng ký tham dự kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của Văn k11 Đà Lạt (26/06/1991-26/06/2011) tính đến ngày 12/06/2011. Đề nghị Tiểu ban liên lạc tiếp tục liên lạc vận động.
1/Phạm Ánh
2/Phạm Bai
3/Lê Công Bình
4/ Nguyễn Văn Bình (cùng vợ và 1 con trai)
5/Nguyễn Công Tùng Chinh (cùng 2 con)
6/Trần Thị Kim Chung
7/Từ Của (cùng 1 con)
8/Nguyễn Thị Kim Giang
9/Trần Thị Thu Hà (cùng chồng và 2 con)
10/Trần Thị Hương Hải
11/Nguyễn Thế Hải
12/Nguyễn Ngọc Hiểu
13/Trương Văn Lin
14/Trần Bảo Long
15/Châu Vĩnh Lương
16/Trần Thị Ánh Nguyệt
17/Nguyễn Ngọc Minh
18/Phan Tiến Minh
19/Bạch Trà My
20/Đinh Thị Hồng Nga
21/Đường Anh Ngữ
22/Lê Tú Oanh
23/Huỳnh Thị Phượng (cùng 1 con)
24/Huỳnh Thị Sen
25/Phan Đức Thiệu
26/ Nguyễn Văn Quang