Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2009

THẦY SƠN VÀ THẦY PHONG

Hình cũ Thầy Sơn và Thầy Phong với các nhân vật trong lớp ta Thầy Sơn và nhóm thực tập ở Sài GònThầy Phong và Hồng Nga ở lễ bảo vệ luận văn