Thứ Hai, 16 tháng 5, 2011

KẾ HOẠCH GẶP MẶT KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG (PHẦN 3)
(Tiếp theo phần 2)
DỰ KIIẾN TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÁC HOẠT ĐỘNG
1/ Từ 06/05/2011- 10-05/2011:
Gởi DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG VĂN K11 – ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT cho các thành viên Ban tổ chức, các trưởng, phó tiểu ban để lấy ý kiến đóng góp và thống nhất Chương trình chính thức.
2/ Từ 11/05/2011-15/05/2011:
Ban tổ chức và các Tiểu ban chính thức hoạt động, phổ biến Chương trình chính thức Lễ kỷ niệm lên blog của lớp.
Ban tổ chức xây dựng nôi dung hoạt động chi tiết.
Các Tiểu ban hôi ý các thành viên trong Tiểu ban của mình để xây dựng và thống nhất nôi dung hoạt động của từng Tiểu ban.
3/ Từ 16/05/2011-25/05/2011:
Ban Tổ chức và các trưởng Tiểu ban hội ý, thống nhật nội dung chi tiết cho mọi hoạt động của chương Lễ kỷ niệm và gặp mặt.
Các Tiểu ban phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên của tiểu ban.
4/ Từ 26/05/2011-05/06/2011:
Các thành viên đăng ký danh sách tham dự chính thức cho Tiểu ban liên lạc theo từng khu vực đã phân công.
Các Tiểu ban tiến hành công tác chuẩn bị theo nội dung đã phân công.
5/ Từ 06/06/2011-15/06/2011:
Thống nhất danh sách tham dự, danh sách khách mời, phát hành giấy mời.
Phổ biến chi tiết nội dung chương trình họat động chính thức đến tất cả thành viên của lớp.
Tiểu ban hậu cần, tài chính công bố vấn đề vận động đóng góp tài chính, tài trợ.
6/ Từ 16/06/2011-23/06/2011:
Ban tổ chức và các Tiểu ban kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị.
Hoàn chỉnh nội dung chi tiết của các hoạt động.
7/ 24/06/2011:
Ban tổ chức và các trưởng, phó các Tiểu ban tập trung tại Đà Lạt để tiến hành rà soát, hội ý lần cuối cho công tác chuẩn bị.
8/ Từ 25/06/2011-27/06/2011:
Chương trình chính thức Lễ kỷ niệm, gặp mặt.
(Hết)